Please wait...

Vi understödjer samverkan, kunskapsutbyten och innovation för en mer patient- och personcentrerad vård, som fungerar i praktiken.

Plattformen riktar sig till patienter, vården, forskare, industrin och närstående som är intresserade av frågor som rör patientperspektivet i vårdlösningar, rutinmässig mätning, uppföljning och innovation.

Vilka är vi?

Projekten som ryms på Patientrelaterat är resultaten av många människors berättelser och insatser. Processutvecklingen leds av Elin Sporrong och finansieras under 2018 av Hedlunds stiftelse.

Vi intervjuar patienter!

Under 2017 undersökte vi patienters syn på kvalitet genom djupintervjuer. Under 2018 undersökte vi vilka utfall som patienter tycker att vården bör följa upp, hur och varför. Totalt har vi fått in 230 enkätsvar och utfört 75 djupintervjuer. Detta ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

Vi håller i workshoppar!

Co-designing, patienter och vårdpersonal emellan, har visat sig kunna identifiera systematiska fel och generera patientcentrerade lösningar inom sjukvården. Båda perspektiven behövs för att lösningar ska fungera i praktiken.

Vi analyserar!

För att förändringsarbete ska leda till nytta, behöver nyttan först definieras utifrån flera perspektiv, och effekter av arbetet synliggöras. Det är den totala marginalnyttan som är intressant, inte bara målsättningar för arbetet.

Vi delar med oss!

Vi tillhör den ideella sektorn – vi delar med oss! Vi föreläser om vårt arbete och samarbetar brett. När projekten sammanställs och utvärderas, kan du ta del av detta här.