Please wait...

Vi behöver lite av din tid..

Är du hematolog, onkolog eller sjuksköterska och vill berätta om dina tankar kring patientrapporterade upplevelse- och hälsoutfallsmått?


Ett patientcentrerat projekt - i samarbete med vården

Mellan juni och november  intervjuar vi patienter och vårdpersonal, och håller i workshoppar för att tillvarata erfarenheter och kunskap.

Har du tid för telefonintervju?

För att kunna undersöka vad patienter bör uppmärksamma och rapportera till vården, inför eller under sitt besök, behöver vi vårdens perspektiv. För att bättre förstå vilka krav vården ställer på nytta och relevans av inrapportering, behöver vi ställa djupare frågor.

Workshop på din arbetsplats?

Vi samordnar samtal mellan patienter och vårdpersonal för djupare förståelse av vad patienter vill att vården ska ta hänsyn till och följa upp under patientresan.

Hur kan ni arbeta med våra resultat?

Co-designing patienter och vårdpersonal emellan och kontinuerliga samtal med patientföreträdare kan vara oersättliga element vid sårbarhetsanalyser och riskidentifiering, men också aspekter av kvalitetsutveckling, utifrån ett patientperspektiv.
Våra rapporter kan användas som underlag i det systematiska lokala förbättringsarbetet och som vägledning vid egen metodutveckling.