Please wait...

Om oss

Samordnargruppen

 

Vi samverkar via

 

 

 

Hur vi jobbar..

Vi är en social och analytisk samverkansplattform som styrs av behov och intressen hos våra målgrupper. Vi ställer krav på att vårt arbete ska generera nytta och säger därför ibland också nej till medverkan i projekt eller tillställningar som vi inte ser som tillräckligt värdeskapande. Vi ställer oftast inte upp i paneldebatt eller debatt i dagspress eftersom vi tror att sådana format inte genererar kunskap, utan snarare kan leda till missförstånd och konflikt.

Vi tror att frågor om vården bör ställas och besvaras på sätt som ökar klarheten och kunskapen om rötter till identifierade utmaningar. Ett ansvarsfullt deliberativt samtal om vårdens utmaningar inbegriper oftast många olika perspektiv som inte enkelt kan redogöras för.

Vårt innovativa arbete

Vi jobbar fram olika praktiska lösningar tillsammans med patientföreträdare och vården, i samarbete med andra aktörer. Processen går från behovsanalys till utvärdering. Du kan läsa mer om vårt innovativa arbete i den kommande årssummeringen, planerad till december 2020.