Please wait...

Patientrapporterade mått

PREM & PROM

PREM och PROM, patientrapporterade upplevelse- och hälsoutfallsmått används i majoriteten av kvalitetsregister för att möjliggöra kvalitetsutvärderingar och undersöka utvecklingen i folkhälsan. Men de används också lokalt, som uppföljningsmetod mellan patient och vårdgivare eller för utvärdering hos kliniken. Patientrelaterat har under det senaste året används som en kanal för att informera om Blodcancerförbundets arbete och genomföra undersökningar. Nedan kan du läsa mer om projekten som har lett fram till förslag på vilka aspekter som kan vara relevanta att följa och använda för utvärdering i det patientcentrerade arbetet.

Under 2017-2019 undersökte Elin Sporrong, initiativtagaren till Patientrelaterat, vilka aspekter Patientupplevd kvalitet består av. Arbetet presenteras i magisteruppsatsen Patientupplevd kvalitet – under undersökning av grunder och deras relevans utifrån ett patientperspektiv och genomfördes hos Blodcancerförbundet och med finansiering av Socialstyrelsen. Magisteruppsatsen innehåller en analys av 28 patienters berättelser om patientresan och vad de tycker har varit viktigt.

Skulle ni vilja arbeta vidare med Elins föreslagna aspekter? Kontakta oss!


Mellan 2018-2019 initierades ett projekt, finansierat av Hedlunds stiftelse och i samarbete med AbbVie, som syftade till att undersöka vilka hälsoutfall och livsfaktorer som blodcancerdrabbade tycker är viktiga och värdefulla att följa upp eller ta hänsyn till vid vårdplanering.

Den nu publicerade projektrapporten beskriver också hur person- och patientcentrering kan förstås utifrån ett patientperspektiv och i de vårdsammanhang som patienten rör sig i.