Please wait...

En plattform för samverkan, social innovation och kunskapsutbyten

FAQ 

Sociala innovationer & komplexa system

Patientrelaterat är en ideell, behovsdriven och fristående plattform som drivs av föreningen Forskarhubben.

Plattformen binder samman discipliner, sektorer och organisationer i analys av befintliga system – genom utmanings- och behovsstyrda lösningar, sociala innovationer och kunskapsöverföring.

Samordnargruppen har mångårig erfarenhet av analys, tjänstedesign och innovativa processer och genomför litteraturstudier behovs- och GAP-analyser i nära samarbete med plattformens olika målgrupper.

Samordnargruppen

Patientrelaterat drivs av den ideella föreningen Forskarhubben har som syfte att facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället.

Vi arbetar genom en samordnargrupp vari plattformens olika målgrupper ingår, och utvecklar innehåll, projekt och lösningar med hjälp av referensgrupper och metoder hämtade från forskning.


Ur vår blogg

  • När forskning kan skapa nytta genom gränsöverskridande, kreativ samverkan, väcks mitt engagemang!
    Efter att ha identifierat problemområden eller ouppfyllda behov känns det ofrånkomligt att också vilja skapa förbättringar. I min nuvarande roll som innovationsantropolog har jag därför sökt mig till organisationer som är nytänkande, vetenskapligt underbyggda, förstärker tvärsektoriell samverkan och kan omsätta teorier i praktiken, ända fram till de människor som behöver det mest.
  • Därför utvecklades Patientrelaterat
    Från början var Patientrelaterat.se en hemsida för ett samverkansprojekt med fokus på blodcancerdrabbades behov av uppföljning – vad som bör följas upp, hur och varför, samt hur vårdens möjligheter såg ut att möta dessa behov. Efter projektets genomförande hade mängder av berättelser, […]
  • Den patientrelaterade juridiken
    Det arbetet som Patientrelaterat gör är otroligt viktigt ut många olika perspektiv. Vi kommer alla att antingen ha en anhörig, vara patient eller i behov av hjälp av något juridiskt relaterat slag. Kortfattat är hälso- och sjukvården ett av de mest författningsstyrda […]