Please wait...

FAQ

Vad är Patientrelaterat?

Patientrelaterat är ett projekt som drivs av den ideella föreningen Forskarhubben, som är en hubb mellan civilsamhälle, akademi och socialt entreprenörskap, med fokus på samhällsnytta. Vi beskriver PR som en plattform med fokus på sjukdomsdrabbades erfarenheter av att röra sig i och mellan system runt vården. 

Vårt perspektiv är systemteoretiskt och tvärdisciplinärt, med tyngdpunkt på den medicinska humanioran. Vi tror att komplexa frågor i komplexa system inte kan besvaras genom enkla svar. Därför är analyser och kartläggningar viktiga instrument för vårt arbete. Vi vill se en människocentrerad vård och ett människocentrerat samhälle, som utvecklad med hänsyn till människans samtliga och mångfacetterade behov, inte bara några få.


Vad gör man om man vill samarbeta på något vis?

Det går alltid bra att maila oss på info@patientrelaterat.se för att undersöka frågan närmre. Vi har som policy att undersöka hur ett samarbete skulle kunna generera nettonytta och vi ställer vissa krav på transparens och utvärderingsbarhet för projektarbeten.

Vad sysslar ni med?

Vi utvecklar processer för att effektivisera samverkan mellan våra målgrupper, d.v.s. system runt den sjukdomsdrabbade. Det handlar om kunskapsöverförande och innovativa processer i första hand, eftersom dessa ofta utgör start- och slutpunkten för förändringsarbete. Här kan nämnas en framtida deliberativ podd som utmanar grundantaganden om vården och hur vården bör fungera. En annan process som vi tror är viktig för välgrundat och människocentrerat beslutsfattande i vården är hur sjukdomsdrabbade representeras i exempelvis styr- och ledningsgrupper. Ett kapitel om detta i Patientföreträdarguiden blir startpunkter för vårt arbete med den frågan.

Kunskapsutbyte handlar om att tillgängliggöra insikter på ett vis som gör dem applicerbara och hjälpsamma i andra sammanhang. Ofta läggs stort fokus på sakkunskap – vi delar rapporter och information om vårt arbete i ett sent skede när allt jobb är klart. Men processkunskap och kollegialt lärande (där den tysta kunskapen kan delas) är minst lika viktigt!

Initiativtorget är ett exempel på hur aktörer kan mötas för att dra lärdom av varandra. Vi tar även fram en Kunskapsbank som dammar av publicerade rapporter, artiklar och annat material, så att det kan användas för effektiv omvärldsanalys av exempelvis patientföreträdare som ska initiera eller utveckla egna projekt.

Vilka finansierar er?

Det korta svaret är att vi inte finansieras. Det kontinuerliga arbetet på vår plattform, som styrs av behov och utmaningar, kommer aldrig att finansieras externt. Alla i samordnargruppen och Forskarhubbens styrelse arbetar ideellt med processledning och samordning av olika slag. Vi kommer framöver att ta emot medel för vissa av våra projekt och vissa typer av samverkan. Hur finansieringsmodeller ser ut kommer att framgå tydligt på vår hemsida eftersom transparens är ett ledord för oss!


Varför lägger ni så stort fokus på patientföreträdare och inte på patienter?

Forskarhubben har som policy och målsättning att generera nettonytta. I praktiken betyder det att vi bara utvecklar lösningar eller genererar projekt som skapar mervärde med hänsyn till andra tillgängliga lösningar. Om man inte gör på det viset skapas istället konkurrens och detta är inte vår avsikt.

Patientföreträdare, i meningen patientorganisationer, gör redan ett fantastiskt arbete för många sjukdomsdrabbade. Vi går in och understödjer existerande processer genom att bidra med relevanta domänkunskaper, exempelvis inom service design, vetenskap, juridik o.s.v., eller utveckling av strukturer som patientföreträdare rör sig i.


Vad är innovativt arbete?

Samordnargruppen har gedigen erfarenhet av socialt och innovativt arbete. En kritisk egenskap i det innovativa arbetet är att det utgår från behov och utmaningar, men även att det inte leder till nya problem eller etableras i en redan mättad marknad. Det sociala innovativa arbetet utgår oftast från ett humanistiskt och systemteoretiskt perspektiv där fördelar och nackdelar med innovationer vägs utifrån många olika aspekter och inte nebart finansiella. Mängden av journalsystem är ett bra exempel på det icke-sociala arbetet. Genom spaning, content curation och co-design, kan vi understödja det hållbara innovativa arbetet och bidra till sociala innovationer som är efterfrågade. Den kommande Patientföreträdarguiden och testbäddade Toolkit är två exempel som vi snart kommer att kunna berätta mer om.

Allt vårt arbete är behovsbaserat på viset att behov eller utmaningar har identifierats och arbetet syftar till att navigera i detta. Vi undersöker behov via enkätundersökningar eller intervjuer, samtal med olika aktörer och egen analys. Vi vill heller inte lägga ideellt arbete på något som inte efterfrågas eller skapar mervärde.


Fick du inte svar på din fråga?