Please wait...

FAQ

Vad är Patientrelaterat?

Patientrelaterat är ett projekt som drivs av den ideella föreningen Forskarhubben, som är en hubb mellan civilsamhälle, akademi och socialt entreprenörskap, med fokus på samhällsnytta. Vi beskriver PR som en plattform för social innovation, samverkan och kunskapsutbyten. Vi främjar detta genom att:

-Utveckla processer för att effektivisera samverkan mellan våra målgrupper (patientföreträdare, sjukdomsdrabbade, vården, vårdens stödorganisationer och forskarsamhället). Vårt arbete med representativitet i styr- och ledningsgrupper samt vår kommande deliberativa podd är exempel på detta.

-Arbeta med sociala innovationer och utveckling av lösningar baserat på idéer och behov som framhålls av patientföreningar, sjukdomsdrabbade eller andra aktörer som vi arbetar mot. Symbol för riskgrupp är ett exempel på detta, liksom Patientföreträdarguiden och Myeloma Toolkit!

Kunskapsutbyte handlar om att tillgängliggöra insikter på ett vis som gör dem applicerbara och hjälpsamma i andra sammanhang. Ofta läggs stort fokus på sakkunskap – vi delar rapporter och information om vårt arbete i ett sent skede när allt jobb är klart. Men processkunskap och kollegialt lärande (där den tysta kunskapen kan delas) är minst lika viktigt!

Initiativtorget är ett exempel på hur aktörer kan mötas för att dra lärdom av varandra. Vi tar även fram en Kunskapsbank som dammar av publicerade rapporter, artiklar och annat material, så att det kan användas för effektiv omvärldsanalys av exempelvis patientföreträdare som ska initiera eller utveckla egna projekt.


Vad gör man om man vill samarbeta på något vis?

Det går alltid bra att maila oss på info@patientrelaterat.se för att undersöka frågan närmre. Vi har som policy att undersöka hur ett samarbete skulle kunna generera nettonytta och vi ställer vissa krav på transparens och utvärderingsbarhet för projektarbeten.

Vilka finansierar er?

Det korta svaret är att vi inte finansieras. Det kontinuerliga arbetet på vår plattform, som styrs av behov och utmaningar, kommer aldrig att finansieras externt. Alla i samordnargruppen arbetar ideellt med processledning och samordning av olika slag. Vi kommer framöver att ta emot medel för vissa av våra projekt och vissa typer av samverkan. Hur finansieringsmodeller ser ut kommer att framgå tydligt på vår hemsida eftersom transparens är ett ledord för oss!


Varför lägger ni så stort fokus på patientföreträdare och inte på patienter?

Forskarhubben har som policy och målsättning att generera nettonytta. I praktiken betyder det att vi bara utvecklar lösningar eller genererar projekt som skapar mervärde med hänsyn till andra tillgängliga lösningar. Om man inte gör på det viset skapas istället konkurrens och detta är inte vår avsikt.

Patientföreträdare, i meningen patientorganisationer, gör redan ett fantastiskt arbete för många sjukdomsdrabbade. Vi går in och understödjer existerande processer genom att bidra med relevanta domänkunskaper, exempelvis inom service design, vetenskap, juridik o.s.v., eller utveckling av strukturer som patientföreträdare rör sig i.


Vad innebär att er arbete är ”behovsbaserat”?

Allt vårt arbete är behovsbaserat på viset att behov eller utmaningar har identifierats och arbetet syftar till att navigera i detta. Vi undersöker behov via enkätundersökningar eller intervjuer, samtal med olika aktörer och egen analys. Vi vill inte lägga ideellt arbete på något som inte efterfrågas eller skapar mervärde.


Fick du inte svar på din fråga?