Please wait...

Om oss

Vi är en social och analytisk samverkansplattform som styrs av behov och intressen hos våra målgrupper sjukdomsdrabbade, deras företrädare, vården, stödorganisationer till vården och forskare . Plattformen drivs av den ideella föreningen Forskarhubben.

Vi tror att frågor om vården behöver ställas och besvaras på sätt som ökar klarheten och kunskapen om rötter till identifierade utmaningar. Ett ansvarsfullt deliberativt samtal om vårdens utmaningar inbegriper oftast många olika perspektiv som inte enkelt kan redogöras för.

Vi tror också på civilsamhällets kapacitet och faciliterar innovativt arbete på gräsrotsnivå, där målgruppernas behov är som tydligast.

Vi ställer krav på att vårt arbete ska generera nytta. Det är viktigt att våra projekt är värdeskapande och förankrade i faktisk behov. Vi ställer oftast inte upp i paneldebatt eller debatt i dagspress eftersom vi tror att sådana format inte nödvändigtvis genererar kunskap, utan snarare kan leda till missförstånd och dikotomi.


Vår samordnargrupp

Samordnargruppen leder olika delar av arbetet på plattformen och har kompetenser inom innovation, juridik, organisation, vård, tjänstedesign, analys och projekt- och processledning.

Elin, besluts- och policyanalytiker, är initiativtagare till Patientrelaterat och leder det analytiska och innovationsdrivna arbetet på plattformen. Elin är redaktör för antologin Kritiskt tänkande – i teori och praktik. Elin sitter i PCORI:s Peer-reviewgrupp.

Anna, verksamhetsutvecklare, har långvarig erfarenhet som chef inom vård och omsorg. Hon är också patientföreträdare i sammanhang såsom patientråd och peer-review. Anna arbetar med våra frågor om tillgänglighet och likvärdighet, utifrån både ett professionellt perspektiv och som spetspatient.

Sharon, doktorand i data- och systemvetenskap, är senior designer och utformar lösningar för datainsamling och servicedesign i vårt innovativa arbete.

Charlotte, beteendevetare, processleder och föreläser med fokus på mångfald och likvärdighet. Charlotte är redaktör för antologin Starka tillsammans: tjugoen nulägesbilder av civilsamhället.

Therese Tollstam, jurist, har lång erfarenhet av arbete med juridiska processer hos bolag, offentlig förvaltning och sjukvård. Therese arbetar med Patientrelaterats IP-utveckling, innovation/transformation, immaterialrätt och frågor gällande patientens rättigheter.

Erika Tanos, innovationsantropolog, arbetar med etnografiska studier och innovation bl.a. inom sjukvård och är i dagsläget knuten till Openlab och forskarutbildningsprogrammet Utveckling och Regeneration samt plattformen Gender Innovation Alliance på KI.