Please wait...

Patientföreträdarguiden

Vad är Patientföreträdarguiden?

 Patientföreträdarguiden är en levande antologi som erbjuder verktyg till patientföreträdare att förvalta och dela sina kunskaper i förbättringsarbete, vid innovativa samarbeten och som representanter för sjukdomsdrabbade. 

 

Utmaning 3: Att möta efterfrågan på delaktighet med rätt kompetens och kapacitet

Myndigheter och landsting efterfrågar i ökad utsträckning kunskap om hur vården fungerar ur ett patient- och befolkningsperspektiv. Det ökar efterfrågan på samråd med organisationerna, vilket i sin tur ökar organisationernas möjligheter till inflytande. Samtidigt är det svårt för organisationerna att möta den ökade efterfrågan på samråd och dialog med rätt kompetens och tillräcklig kapacitet. Det handlar dels om svårigheter för organisationerna att rekrytera tillräckligt många medlemmar som är villiga att arbeta aktivt, dels om att medlemmar som ska företräda behöver kunskap och kompetens för att kunna lyfta sig över sin egen situation och förmedla hela gruppens behov. (Vårdanalys, 2015)Planerat innehåll – lansering början av 2021

Den källkritiska guiden


Den juridiska guiden

Medlemsarbetsguiden


Samskapandeguiden

Företrädarguiden


Påverkansguiden